Jak na věc


vytyčení hranice pozemku humpolec

Cena vytyčení hranice pozemku:

    Při vytyčení hranice pozemku postupuje geodet nestranně a s využitím nejpřesnějších možných podkladů. Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem.
    Cena konkrétní zakázky záleží na složitosti případu, přehlednosti terénu, typu katastrální mapy a délce vytyčované hranice.Ceny jsou bez DPH a konečné. Nejsme plátci DPH.
    Výsledek vytyčení. Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací zápis o vytyčení stavby. Obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu). Případné stížnosti proti vytyčení je příhodné řešit úmluvou. Vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Vytyčení pozemku a stavby. Občas je naopak potřeba porovnat, souhlasí-li rozdělení hranic pozemku, vyobrazení situaci z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné udělat také před začátkem stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedovy parcely. U vytyčení pozemku a vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu.


Poptávka / Objednávka vytyčení stavby

    Pokud si vlastníci přejí, aby hranice vytyčená s nižší přesností byla v katastru nemovitostí evidovaná se střední souřadnicovou chybou ± 14 cm, je nutné vyhotovit "geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice". Takový plán se pak jako nedílná součást listiny předloží k zápisu do katastru nemovitostí. Listina musí ovšem obsahovat souhlasy všech sousedů. Pokud např. jeden ze sousedů nesouhlasí, plán se nevyhotovuje a postačí klasická dokumentace jako doklad o provedeném měření. V tom případě zůstane evidována původní přesnost souřadnic lomových bodů hranice.
    Vytyčení hranic pozemku je zeměměřická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí způsobem podle § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb, nejčastěji znakem z plastu. Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. Přesnost podkladů se různí. Záleží na typu katastrální mapy a jestli se zachovaly původní výsledky zeměměřické činnosti, kterou byla hranice zdokumentována. Pokud jsou v dané lokalitě k dispozici číselně měřená data, budou lomové body hranice vytyčeny se střední souřadnicovou chybou ± 14 cm. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2880, nebo katastrální mapa digitalizovaná z této grafické mapy. V takovém případě budou lomové body hranice vytyčeny se střední souřadnicovou chybou ± 1,00 m.


Mapové podklady pro projektování

    Nezbytné je dodat lokalizační informace o dotčené nemovitosti – parcelní číslo a název katastrálního území. V případě vytyčení části hranice pozemku vyznačit (například barevně) požadovaný rozsah zpravidla v kopii mapy katastru. Můžete dodat snímek mapy katastru na kterém je Vaše nemovitost zobrazena. Velmi vítaným podkladem je, pokud máte k dispozici starší geometrický plán, protokol o vytyčení, vytyčovací náčrt nebo jiný výsledek zeměměřické činnosti. Stačí kopie. Usnadníte tak shánění podkladů geodetem na katastrálním úřadu.
    Pokud vlastník pozemku v terénu nezná hranice svého pozemku, je jedinou správnou možností, jak tyto hranice zjistit, nechat si daný pozemek v terénu vytyčit úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Vytyčení pozemku doporučujeme ve všech případech, kdy dochází k prodeji a koupi pozemku v zastavěné části obce. Předchází se tak možným sousedským sporům v budoucnosti, jejichž náprava je potom pro vlastníka pozemku mnohem nákladnější.
    S výsledkem vytyčení musí být seznámeni sousední vlastníci, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejiž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku musí být ověřena úředně oprávněným zaměměřickým inženýrem, že náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.


Vytyčení stavby a vytyčení pozemku

    Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Pokud se na tom sousední vlastníci shodnou, je možné výsledky vytyčení upravit v rámci povolených mezních odchylek. Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.
    Pokud přibližně víte kudy v terénu hranice procházela nebo znáte polohu zachovaného mezníku, vždy na tuto skutečnost upozorněte geodeta a hraniční znak mu ukažte. V případě klidných vztahů se před měřením můžete zkusit zeptat souseda nebo původního vlastníka.
    Doba vytyčení záleží na typu katastrální mapy a přehlednosti terénu. Standartní doba na vytyčení hranice pozemku bývá 4 týdny. Zahrnuje obstarání podkladů na katastrálním úřadu, přípravu měření, zaměření skutečného stavu v terénu před vytyčením, vyhodnocení měření, písemné pozvání dotčených vlastníků na doručenku, vlastní vytyčení, seznámení dotčených vlastníků s výsledky vytyčení na místě a vyhotovení dokumentace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00