Jak na věc


vzor stanov zapsaný spolek

Vzor stanov občanského sdružení

    Návrhy se podávají u příslušných rejstříkových soudů a to tak, že nejprve musíte vyplnit tzv. "inteligentní formulář". Ten najdete na této adrese:https://or.justice.cz/ias/iform
    V novém občanském zákoníku je mezi právnickými osobami definován i spolek, a to konkrétně v ustanoveních § 214 až 302. Doporučuji minimálně tuto část pořádně pročíst a nastudovat, neboť dává odpověď na mnohé otázky spojené se založením spolku. Abyste nemuseli dlouho hledat, přikládám znění příslušné části občanského zákoníku platné ke dni publikování tohoto návodu.
    Věnujte pozornost např. zejména tomu, že spolek mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem a že název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek", případně zkratku "z. s.".
    Do 30 dnů od podání Návrhu byste měli obdržet Usnesení s rozhodnutím rejstříkového soudu (v našem případě soud reagoval velmi rychle, max. do 5 dnů). Pokud budou soudu nějaké informace chybět nebo budou v Návrhu jiné nedostatky, soud vás v Usnesení požádá o jejich odstranění či doplnění a stanoví lhůtu ve které musíte podmínky splnit.


Pro váš spolek www stránky ZDARMA!!!

    Současně od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník, který tuto oblast zcela nově upravuje. Takže jsme se rozhodli vzít to úplně od podlahy a založit vše znovu podle platné legislativy, tedy registrovat se jako SPOLEK.
    Další předpoklad - datové připojení mobilu k internetu. Nebo alespoň občasné připojení telefonu k internetu třeba přes wifi, aby se zaktualizovaly informace v kalendáři
    Návrh může podat buď plně elektronicky, nebo klasicky papírově, tedy poštou. K plně elektronickému podání potřebujete elektronický podpis. Přiznám se, že jsem se vzhledem k časové tísni vyhnul jistě zajímavému vyzkoušení elektronické komunikace s krajským soudem a zbaběle jsem zvolil druhou možnost, a to podání klasickou papírovou formou.
    První věc, kterou k založení spolku potřebujete jsou STANOVY SPOLKU. Zákon stanoví minimální obsah stanov, tj. ve stanovách musí být uvedeny tyto údaje:


Založení spolku podle nového občanského zákoníku

    Takže velmi pravděpodobně budete potřebovat Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku. Sídlo našeho spolku je v objektu vlastněném obcí, takže jsme o tento souhlas požádali obecní úřad. Tam nám souhlas potvrdili po schválení v obecní radě a opatřili odkazem na příslušný zápis z jednání rady atd. Záleží tedy na tom, kdo objekt ve kterém budete mít sídlo vlastní. Forma opět není předpsána, v každém případě by dokument měl být nazván právě tak jak je uvedeno výše a v textu uvedeny podrobnosti, kde lze vlastnictví objektu ověřit (list katastru nemovitostí atd.) a z jakého titulu je podepsaná osoba oprávněna takový souhlas vydat (např. statutární zástupce firmy vlastnící objekt, fyzická osoba zapsaná v katastru atd.). V každém případě musí být podpis na tomto dokumentu úředně ověřen.
    Jsme přesvědčeni o tom, že co jsme zvládli my, dokážete i vy ostatní. A co jsme již my jednou zpracovali, není nutné, aby jste vy znovu zpracovávali od základu. Abychom vám cestu k zapsání spolku co možná nejvíce usnadnili a doufejme třeba i přispěli k vašemu rozhodnutí do toho jít, rozhodli jsme se zveřejnit základní postup a potřebné dokumenty, které nám umožnili úspěšnou přeregistraci.
    Nově je správa veřejných rejstříku upravena v zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zjednodušeně řešeno, všechny rejstříky (a tedy i spolkový rejstřík) jsou postaveny na modelu současného obchodního rejstříku a obdobně tedy probíhá i procedura návrhu na zápis do těchto rejstříku.
    Chcete jednoduše informovat své členy i okolí o záměrech a činnosti spolku?Nebojte se, uvidíte že je to snadné!Zanechte mi vzkaz, nebo mne přímo kontaktuje. Posoudím vaše potřeby a možnosti a navrhnu konkrétní řešení. Pro nevýdělečné spolky nabízím zřízení i provoz www stránek zdarma!


Akce pro pěstitele kaktusů a sukulentů

    Začněte tím, že vyberete z nabídky "Typ podávaného návrhu" položku "Prvozápis". Formulář Vám nabídne výběr požadované právní formy. Vyberte "Spolek" a pokračujte klepnutím na tlačítko "Vytvořit návrh" (viz obrázek).
    k) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny, ..."
    Pár postřehů a návodů jak založit a registrovat spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., tedy podle nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2014. Snad to někomu pomůže....Aktualizováno 14.1.2015 a 1.5.2015
    Další předpoklad - nějaký tzv. chytrý telefon s nainstalovaným kalendářem. Ten může být opět od googlu, ale mám vyzkoušené i další a bezproblémově načítají data z googlekalenáře. Je třeba být i na mobilu ovšem přihlášen na svůj google účet.


Vzorové stanovy pro myslivecké spolky jsou na světě

    Teď samotné přidání kalendáře. Lze to provést i v pc. Data z kalendáře se objeví i v kalendáři v mobilu, jestliže byly splněny výše uvedené předpoklady. Dole na kalendáři je tlačítko +. Kliknutím na něj si přidáš tento kalendář do svých google kalendářů.
    v loňském roce se nám podařilo úspěšně přeregistrovat náš klub tak, abychom mohli nadále oficiálně existovat a to jako zapsaný spolek v souladu s novým občanským zákoníkem.
    Před nedávnem jsem byl nucen řešit otázku transfomace naší organizační jednotky občanského sdružení. Mateřské sdružení bylo již prakticky nefunkční, všechny kontakty byly nedostupné a naše činnost jako pobočky tohoto sdružení tedy byla značně ochromena.
    Dále budete potřebovat Čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu. Formální dokument s komplikovaným názvem, podle mého názoru poněkud alibisticky nadbytečný, nicméně museli jsme jej předložit. Doporučuji spojit jej s podpisovým vzorem člena statutárního orgánu pro případnou další potřebu při jednání s jinými úřady a institucemi. Připojuji vzor čestného prohlášení jak jsme jej připravili my.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00