Jak na věc


vzorec pro výpočet objemu kulatiny

Prostorové útvary (hranol, jehlan, kužel, válec, koule…)

    Veškeré tyto procesy, analýzy a vyhodnocování musí proběhnout v co nejkratším možném čase, na což nám však kapacity logického myšlení ani zdaleka nestačí. Úlohy se tedy zhostí mnohem výkonnější podvědomá* centra našeho mozku, která konkrétní situaci či její změnu nejen vyhodnotí, ale spuštěním odpovídajících psychických a somatických procesů také vyřeší, a to mnohem dříve, než si tuto situaci stihneme uvědomit a zapojit do jejího vyhodnocení a řešení vědomá centra našeho mozku – zejména rozum a logiku.
    Analýzou reakčních vzorců, vzorců chování a emočních pochodů dotyčného lze konkrétní asociační vzorec, vázaný na konkrétní situaci, identifikovat a popsat. Identifikací a popisem asociačního vzorce dochází k jeho přesunu z podvědomí do vědomí, což dotyčnému umožní uvědomění si tohoto asociačního vzorce. Zde již člověk zaujímá k asociačnímu vzorci vlastní, emočně zabarvené stanovisko „ano/ne“ a se vzorcem je možné dále pracovat. Pokud se jedná o patologický asociační vzorec, je možné jej odstranit a vytvořit vzorec nový.
    U silně motivovaných jedinců lze vytvořit základní soustavu nových vzorců jedné konkrétní roviny v časovém horizontu několika týdnů. Platformou celého procesu je vždy pouze jedinečnost a přirozenost dotyčného bez ohledu na všeobecně společensky stanovené hodnoty.


Rotační pohyb (rychlost, dráha, čas, síla, výkon…)

    Předsevzetí typu: „Teď to bude jiné, už jsem se poučil“, nebývají úspěšná, jelikož se stejným asociačním vzorcem bude docházet k vytváření stejných situací, řešených stejným nebo velice podobným způsobem.  Jedinou změnou může být pouze jejich polarita, závisející na volbě útěkové či útokové reakce/chování.
    Asociační vzorec je příčinou, následné reakce, chování a prožívání jeho důsledkem. V případě, kdy se jedinec opakovaně ocitá v situacích, které jsou mu nepříjemné a které jsou v rozporu s jeho přirozeností, snaha o změnu chování není řešením. Z dlouhodobého hlediska je změna chování neudržitelná a řešení kolizní situace logickou cestou na úrovni vědomí nám dává jen velice omezené možnosti (útok/útěk), přičemž každá z těchto možností vede opět pouze k potvrzení uloženého asociačního vzorce. Chceme-li zásadně změnit situace, v nichž se ocitáme, je zapotřebí identifikovat a změnit nejprve asociační vzorec, na základě kterého tyto situace podvědomě vyhledáváme a vytváříme a na základě kterého se v těchto situacích chováme a reagujeme.


Tření (smykové, valivé, čepové, pásové)

    Asociační vzorce vznikají a pracují na úrovni podvědomí, člověk si je tudíž neuvědomuje. Následně spuštěné reakční vzorce a vzorce chování si člověk již uvědomovat může, jejich změna je však bez znalosti asociačního vzorce, který je spouští, značně omezená, a to ze dvou důvodů:
    „Představme si jeden den, kdy bychom museli každého člověka, známého i neznámého, každou situaci, obvyklou i neobvyklou, vědomě analyzovat a následně vymýšlet možnosti řešení, mezi kterými bychom si dlouze vybírali to „nejoptimálnější“, na základě kterého bychom konečně začali reagovat. Jakmile bychom vešli do místnosti, zabralo by neúměrné množství času a energie vědomě vyhodnotit všechny přítomné, vyhodnotit celkovou situaci a atmosféru v místnosti a na základě těchto informací vědomě zvážit a následně zvolit výraz tváře, držení těla, tón hlasu a další kroky… a to vše opakovat při jakékoliv změně téže situace.
    Lidská psychika je orgán jako každý jiný, jen není vidět a nelze si na ni sáhnout. A stejně jako ostatní orgány a soustavy v našem těle, funguje i ona na základě jasně definovaného schématu.


Tepelná roztažnost (délková, objemová)

    V prvním dílu našeho miniseriálu Maticové vzorce I. jsme si ukázali základy a možnosti maticových vzorců obecně. Dnes se už podíváme na příklady praktického využití; konkrétně na to, jak maticové vzorce použít k podmíněným součtům a počtům.
    Jako v prvním dílu, bych rád připomněl, že s maticovými vzorci můžeme použít daleko více funkcí než jen SUMA, velmi časté jsou funkce PRŮMĚR, SMALL, LARGE nebo např. ŘÁDEK. Jak lze tyto funkce navzájem kombinovat a získat tak zajímavé a universální řešení si povíme příště…
    Maticové vzorce dokáží jednoduše sčítat hodnoty podle mnoha kritérií nebo zjišťovat počet hodnot, které zadaným kritériím odpovídají. Jejich použití je navíc velice jednoduché a universální.


Výpočet momentu setrvačnosti a hmotnosti

    Asociační vzorec vznikne prožitím primární (zcela jedinečné) situace nebo situace s velmi silným emočním nábojem. Je složen z emoce, která situaci provází, a informace, která situaci popisuje. Zatímco emoce je uložena v emoční paměti nezměněná, informace, popisující situaci, je značně zredukována a uložena v podvědomí v podobě markantů – jednoduchých charakteristických znaků situace. V rámci podvědomé analýzy fungují tyto markanty jako štítky v kartotéce a mozek člověka je vždy porovnává s každou další nastalou situací. Pokud najde shodu mezi markanty nastalé situace a markanty uloženého asociačního vzorce, je daný asociační vzorec okamžitě spuštěn včetně emoce s ním spojené.
    Patologické asociační vzorce jsou vzorce, které neodpovídají přirozenosti dotyčného. Jedná se o chybné vzorce, které nekorespondují s vnitřní a mnohdy ani vnější realitou jedince. Přesto jsou tyto vzorce v jeho podvědomí uloženy jako fakt a jedincem zpracovány jako pravda či skutečnost, i když pravdou a skutečností z objektivního hlediska nejsou nebo být nemusí.
    Jednou z klíčových vlastností asociačních vzorců je jejich schopnost potvrzovat si svoji oprávněnost a funkčnost. Tato schopnost má za následek podvědomé vyhledávání a vytváření situací, ve kterých se vzorec může uplatnit a potvrdit.
    Můžete namítnout, že toto vám spolehlivě nahradí vestavěné funkce Excelu SUMIFS a COUNTIFS, ale pokud budete chtít použít jako kritérium výsledek funkce konkrétních záznamů, už se dostanete do problémů, a to určitě není výjimečný případ.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00