Jak na věc


youtube písničky malá muzika nauše pepíka-slova

Kraj usiluje o to, aby se na vambereckou krajku nikdy nezapomnělo

    DOLNÍ BOJANOVICE: Překvapení čeká každého, kdo se jde podívat na jeslilčky v Dolních Bojanovicích do kostela sv. Václava. Postavy, které zobrazují pastýře a lid s dary malému Ježíškovi, mají symbolické moravsko-slovácké kroje. Ani postava svatého Josefa v kožichu tak docela neodpovídá stylistice Vánoc. Obyčejně se jesličky umísťují do jeskyně, chléva nebo chýše. Bojanovičtí je ale postavili do vinného sklípku.
    „V rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje oceňujeme práci lidí, kteří pečují o naše nemateriální kulturní dědictví – rukodělná řemesla a bohaté kulturní tradice. Jsem velmi rád, že alespoň touto formou můžeme podpořit nejen zachování, ale i motivovat k rozvoji tradičních řemeslných oborů a regionálního folklóru, jejichž ochranu Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje," říká hejtman Josef Bernard.
    „Vedle Krajkářské školy ve Vamberku by fenomén vamberecké krajky měl být nově součástí vzdělání na krajské Střední škole průmyslové, textilní a polygrafické v Červeném Kostelci. O užší spolupráci jedná s vambereckou školou i Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.


Dřevěné a mechanické betlémy jsou k vidění v Poličce

    V obci se traduje příběh chasy, která rozdováděná šla od muziky z Josefova, kteréhosi z nich napadlo trefovat se do sochy Panenky Marie u cesty kamením. Jeden z chlapců hodil větším kamenem a urazil Matce Boží ruku. Prý do měsíce si zlomil ruku a právě tu, co Panence urazil. Věřte nebo nevěřte…
    Rada Královéhradeckého kraje a Muzeum východních Čech v Hradci Králové již od roku 2002 každoročně oceňují vybrané lokální rukodělné výrobce. Titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje" je udělován osobám, které ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům. V současné době, až do konce února 2019, probíhá proces nominace pro následující rok.
    Součástí vánoční výstavy je i Velký plzeňský betlém. Vznikl už v roce 2000, kdy hlavní postavy Marie, Josefa a Ježíška a postavy Tří králů vyrobili studenti. Postupem času se vytvořila tradice každoročního stavění betlému stále se rozrůstajícího o nové postavy putující do Betléma. Tyto figurky tvoří obyvatelé Plzně i jejího okolí. Betlém má nyní již zhruba 800 zaregistrovaných postav.


Zlatý džbánek za udržování lidové tradice v kraji – výroba dřevěných krušnohorských hraček

    The Best in Heritage je „každoroční celosvětová konference představující oceněná muzea, památky a projekty ochrany (konzervace)“. Její 18. ročník je připravován Sdružením pro evropské kulturní dědictví (nevládní, nezisková organizace) se sídlem v Záhřebu, které je členem společnosti Europa Nostra, taktéž nevládní neziskové organizace, prezentující se jako „hlas kulturního dědictví v Evropě“ a spolupracující s Evropskou unií, Radou Evropy a UNESCO (mj. prezidentem Europa Nostraje světoznámý operní pěvec a dirigent Plácido Domingo).
    Vánočně vyzdobenému kostelu odpovídají i každodenní ranní zpěvné mše s roráty, písněmi z doby českého císaře Karla IV. Slavnostní vánoční mše jsou v kostele hrány obzvláště od doby, kdy v Bojanovicích působil regenschori, vynikající pedagog Pavel Janeček. Byla to zvláštní osobnost - ráno muzicíroval na mši, dopoledne na svatbách a odpoledne na schůzi pro místní komunisty. Při vánočních obřadech troufale hrál Vánoční mši Jakuba Jana Ryby nebo sakrální skladby, které se jinde hrát nesměly. Svatováclavský sbor a orchestrt je v současnosti jedním z významných těles Moravského Slovácka. Křesťanské tradice zde udržují jako málokde jinde.
    Při příležitosti Dne lidové kultury Plzeňského kraje byla předána ocenění třem laureátům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje schváleným Radou Plzeňského kraje pro rok 2018.


Královehradecký kraj hledá mistry tradiční rukodělné výroby

    „V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí,“ dodává.
    KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Pomozte nám najít mistry tradiční rukodělné výroby. Cena je udělována tvůrcům v oblasti tradičních rukodělných řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržení a rozvoj i v dnešních časech, kdy naprostá většina předmětů, jež bereme každodenně do rukou, je výsledkem průmyslové velkovýroby a z továrních pásů.
    Téměř hodinový koncert Neseme vám tu novinu s hudebními úpravami autora pořadu Martina Kováře přinese starobylé adventní a vánoční zpěvy, které se zpívaly v chrámech i domovech po staletí. Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ pod vedením Jaromíra Kučery, za zpěvu sólistů a také dívčího sboru, navodí tu pravou atmosféru vánočního rozjímání a radosti.
    Dne 1. září 2006 se Krajkářská škola Vamberk stává organizační složkou města Vamberka. V současné době školu navštěvuje v zájmových kurzech paličkování na 140 žákyň, dětí a dospělých žen z Vamberka i okolí.


Moravákům se narodil ve sklípku

    ČR: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě kandiduje s vítězným projektem Řemeslo jak vyšité na mezinárodní prezentaci vítězným projektů v oblasti kulturního dědictví The Best in Heritage, v sekci IMAGINES 2019 pro multimédia a nové technologie. Prezentace za účasti špičkových mezinárodních institucí je připravována od 25. do 27. září 2019 v chorvatském Dubrovniku.
    Praha: Dva české projekty Zachraňte Ježíška a Náš Ježíšek, jejichž cílem je lidem připomínat, že všudypřítomný Santa Claus k českým vánočním svátkům nepatří, se po dlouholetém jednání dohodly na spolupráci. Projekty dnes mají již několik desítek tisíc fanoušků a vzájemná spolupráce může povědomí Čechů o tradičním dárkonošovi Ježíškovi ještě rozšířit.
    Královéhradecký kraj návrh na zapsání tradice výroby vamberecké krajky do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky zpracuje a podá do 28. února 2019 na Ministerstvo kultury ČR. Jeho pracovníci nechají vypracovat posudky a do konce roku 2019 ministr kultury rozhodne.


Zastoupení ČR v The Best in Heritage

    ÚSTECKÝ KRAJ: U příležitosti tradičních oslav svátků vánočních bylo v zubrnickém skanzenu předáno ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje. "Zlatý džbánek" převzala Sonja Vydrová za udržování lidové tradice v kraji – výroba dřevěných krušnohorských hraček. Druhým oceněným se stal kolektiv členů Asociace malířek a malířů kraslic České republiky z Libotenic.
    „Plzeňský kraj má v tradiční lidové kultuře mnoho co nabídnout, a to nejen na regionální, ale i na národní a bezesporu i na světové úrovni. Je potěšující, že Bednáři Plzeňského Prazdroje, které jsme ocenili v loňském roce, byli Národní Radou tradiční lidové kultury doporučeni ministru kultury ČR k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (pozn: k zápisu statku Technologie pivovarského bednářství by mělo dojít do konce letošního kalendářního roku) a budou usilovat i o zápis do seznamu UNESCO. Do národního seznamu je v letošním roce také předložena nominace statku Dudáctví, kterou zpracoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici," doplňuje náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislav Vilímec.
    Koncert bude také vysílán na Štědrý den v 10.50 na ČT 2 (záznam z koncertu v Praze) nebo 29. prosince od 16.30 na Radiu Proglas (záznam z koncertu v Babicích).


Udržme si Ježíška – vánoční projekty Zachraňte Ježíška a Náš Ježíšek se spojily

    V 19. století se obliba takzvaných vláčkových krajek z Vamberecka rozšířila i na lidové kroje. Označení „vláčková“ je odvozeno od „vláčení“ niti zprava doleva a obráceně při nahazování půdice (sítě). Podomní obchodníci, takzvaní faktoři, je od místních krajkářek vykupovali a prodávali na lidové kroje na Moravě, ve Slezsku i v Uhrách. V roce 1889 byla ve Vamberku zřízena První česká odborná škola krajkářská. Její tradice podobně jako vamberecká krajka přetrvala dosud, byť se její podoba též měnila.
    „Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové. Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst,“ uvádí kurátorka akce Mgr. Stanislava Cafourková.
    „Pro mne je to srdcová záležitost, protože se celý život věnuji folklóru, a mám radost, že těm, kteří se péči o naše kulturní dědictví aktivně věnují, bude takto veřejně poděkováno. Ochrana tradičních projevů lidové kultury je jednou z důležitých součástí kulturní politiky Plzeňského kraje a regionální folklór dělá našemu kraji dlouhodobě dobré jméno po celém světě," dodává náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová.


Den kultury Plzeňského kraje 2018 ve znamení dud a dudáctví

    Také Vánoce v Dolních Bojanovicích mají hudební tradici. Dechovka „Burdů“ před půlnoční procházela vesnicí a vyhrávala koledy. Dnes se dodržují i volby stárků a chození po koledě. A když se o Štědrém večeru jde na návštěvu příbuzných, tak se musí zazpívat … "za pohárek za tolárek budem zpívati". Během sychravých večerů se pije slivovice a tak mnozí koledníci již na půlnoční nedojdou.
    Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR): V rámci tohoto webu neshromažďujeme o návštěvnících žádné osobní údaje. U registrovaných uživatelů evidujeme jejich emailovou adresu, která je nezbytná pro registraci a komunikaci s uživateli. U odběratelů emailového informačního servisu evidujeme emailovou adresu. Viz též Informační memorandum o aplikaci GDPR v rámci činností vydavatele.
    Slavnostně bylo také certifikováno jedenáct nových nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, u nichž v srpnu letošního roku schválila Rada Plzeňského kraje zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje. Najdete je ZDE
    Víra a Vánoce jsou v Dolních Bojanovicích spjaty se spoustou tradic a hlavně s velkou hudebností. Zaznívají koledy, ale hned i světské, ty nádherné moravsko-slovácké písničky s překrásnými texty, oslavujícími život, rodinu a lásku. Bohaté lidské vztahy překypují v celé atmosféře svátků symboly rodiny a zrození života.


Vánoční výstava betlémů v Plzni

    BRNO: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ zahájil šňůru vánočních koncertů Neseme vám tu novinu. V Brně se koncert uskuteční 26. prosince v 16 h v katedrále sv. Petra a Pavla, vstup je volný.
    S koncertem ale Ondráš navštíví také další města - Prahu, Olomouc, Ostravu, České Budějovice, Vyškov, Babice u UH a Svatý Hostýn. Podrobnější informace o termínech najdete na webu http://www.vusondras.cz/
    Oba laureáti obdrželi diplom se znakem kraje a podpisem hejtmana, keramický džbánek a finanční dar 10 tisíc korun. Ústecký kraj tímto oceněním přispívá k naplňování celostátní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016 až 2020 a posiluje tak snahu jednotlivců i dalších subjektů o zachování tradičních regionálních zvyků, obyčejů a řemesel.
    a to na důkaz veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím.


Neseme vám tu novinu - VUS Ondráš

    Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby darovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce? Jestliže ano, pak budete mít možnost několik mechanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil „stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a které slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal tato jednoduchá technická řešení.
    Projekt muzea Řemeslo jak vyšité – interaktivní obrazové návody vyšívání tradičních stehů publikované s dalšími doplňky na internetu, získal v tomto roce Zlatou cenu AVICOM za internetovou stránku (AVICOMj e mezinárodní výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM pro audiovizi, nové technologie a sociální média). Projekt Řemeslo jak vyšité je také součástí stejnojmenné publikace Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, jejíž letošní druhé vydání vyšlo v květnu.
    Výstava potrvá do 13. ledna 2019 a navštívit jí můžete i o vánočních svátcích: 24. 12. – zavřeno; 25. – 30. 12. – 10.00 – 16.00 hodin; 31. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – zavřeno.
    KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecký kraj podá žádost na ministerstvo kultury o zapsání vamberecké krajky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Dohodli se na tom hejtman Jiří Štěpán a starosta Vamberka Jan Rejzl.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00