Jak na věc


základní škola judr mareše znojmo

Maximálně 16 dětí v jedné třídě

     V průběhu výuky žáci sledují plnění očekávaných výstupů a sami hodnotí a evidují svůj postup na pomyslném schodišti. Mají tak konkrétní zpětnou vazbu, sami se dokáží vymezit vzhledem k svému výkonu a identifikují tak lépe oblasti, které jim činí obtíže.
    Jsme otevření a stavíme na partnerských vztazích. Posilujeme silné stránky dítěte, učíme ho objevovat, následovat své tužby, poznávat nové věci a přemýšlet o nich. Učíme klást otázky a připravujeme tak děti na výzvy budoucnosti. Jsme zážitková škola s otevřenými dveřmi, srdcem, hlavou, dlaněmi a komunikací. Využíváme co nejvíce lidského potenciálu, prožitých zkušeností a lidské energie.
    Přihlášky k zápisu na příští školní rok (2020/2021) do 1. třídy naší školy můžete zasílat již nyní pomocí tohoto kontaktního formuláře. Počet míst v prvním ročníku je max. 16 dětí! Uzávěrka přihlášek je 31. března 2020. Přijímací pohovory se uskuteční v pátek 10. dubna 2020.
    12. března žáci Erudia, Veronika M., Waldemar M., Marek Beneš, uspěli v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna 2019. Ze soutěže si Waldemar M. odvážel čestné uznání a Marek získal diplom s postupem do krajského kola.


Příležitost pro vaše dítěZákladní škola Erudio v Žamberku

    Výsledek pracovního úsilí žáka může učitel (a v rámci sebehodnocení i žák) podpořit formou obrázkového hodnocení s využitím symbolů, razítek a samolepek v rámci pracovních sešitů, pracovních listů, výsledků činností ve výchovných předmětech a v deníčku žáka. Toto hodnocení nevypovídá o prospěchu žáka, je pouze výrazem spokojenosti učitele s pracovním úsilím a výkonem žáka, nebo spokojeností žáka s vlastní prací.
    18. června jsme v naší škole zažili velké překvapení! Navštívily nás paní místostarostka Z. Šebková a paní A. Hovádková z Odboru životního prostředí z Městského úřadu v Žamberku, aby nám sdělily výsledek soutěže škol ve sběru druhotných surovin.
    Zaměřujeme se na včasnou identifikaci nadání a specifik žáků a poskytujeme jim dostatek podnětů k jejich dalšímu rozvoji. V rámci individuální potřeby jsme připraveni se žáky pracovat na procvičení látky, která jim činí problémy.
    Zápis do 1. třídy je výjimečnou chvílí v životě vašeho dítěte i ve vašem vlastním. Po příchodu provedeme vás a vaše dítě po naší škole. Pro děti budou připraveny úkoly, které ověří, zda je dítě zralé k zápisu do první třídy. Ředitelka a zřizovatel školy s vámi povedou krátký pohovor, vyplní přihlášku a informují vás o dalším postupu. Budete mít možnost využít služeb fotografa a získat tak pěknou památku na tento slavný den.


Přirozená angličtina s rodilými mluvčími

    Navázali jsme strategické partnerství a spolupráci se Základní školou speciální Neratov, která se orientuje na děti s postižením. Děti se setkávají na společných akcích a tráví spolu několikrát do roka krátkodobé pobyty na škole v přírodě. Díky tomu se rozvíjejí jejich sociální dovedností.
    Dítě je schopno převzít a úspěšně plnit požadavky, které jsou na něj kladeny v počátečních fázích školního vyučování – bude vyhodnoceno na základě zápisu.
    Každým rokem otvíráme na naší škole Klub pro předškoláčky, kde se mohou vaše děti seznámit se školním prostředím a zábavnou formou pod vedením pedagogů rozvíjet dovednosti potřebné pro zvládnutí požadavků školy. Pro rodiče jsme připraveni poskytnout základní odpovědi na otázky spojené se školní docházkou. Kapacita našeho Klubu předškoláků je 15 žáčků.
    Výsledná hladina je stanovena na základě dostatečného množství podkladů – týdenní hodnocení v plánech, občasný záznam v pracovním sešitě. Nejdůležitějším faktorem je závěrečný test za hodnocené období. Souhrnně hodnotíme vždy jen dostatečně probrané, procvičené a ukončené učivo – výstupy.


Hodnocení v Erudiu dělíme na hodnocení cesty a výstupů

    Výchova a vzdělávání v Erudiu stojí na přesvědčení, že každé dítě má právo být úspěšné a dosáhnout svých cílů. Má právo s plnou podporou rozvíjet své osobnostní, sociální a emocionální dovednosti, které mu umožní úspěšný přechod do dospělosti. Záleží jak na jeho píli a motivovanosti, tak na pomoci školy a rodiny.
    Sebehodnocení se zaměřuje jak na průběh, tak na výsledek školní práce. Je zacílené na zvýšení účinnosti procesu dosahování kognitivních, afektivních, sociálních i psychomotorických cílů žáka, a to ne prioritně ve srovnání s „normou", tj. ve vztahu k výkonům spolužáků ve třídě, ale vzhledem k předem danému kritériu bez ohledu na výkony spolužáků.
    Děti učíme týmové práci a způsobům, jak spolu co nejlépe vycházet, i když ostatní mají rozdílné vlohy. Chceme je naučit respektovat a kladně hodnotit odlišnosti a schopnosti každého. Praktickou výukou lidské solidarity rozvíjíme pocit sounáležitosti, což je pozitivní pro celou společnost.


Co rozvíjet u dítěte před zápisem do 1. třídy?

    Žákovské portfolio je uspořádaný a komentovaný soubor vybraných materiálů, vznikajících během učení žáků. Není cílem učení žáků, ale prostředkem k němu. Důležité jsou proto činnosti, kterým se žáci v průběhu práce s portfoliem věnují, tj. především sbírání, třídění, průběžné reflektování a sebehodnocení, sdílení, prezentování a obhajování. I když je potřeba se sjednotit na základním smyslu a obsahu žákovského portfolia, je třeba ponechávat žákům zároveň dostatek prostoru pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. Žákovi pomáhá portfolio k sebereflexi a sebehodnocení, učiteli slouží ke vnímání práce žáka jako procesu, rodičům jako zdroj informací a vzájemnému sdílení zážitků a úspěchů.
    Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a očekávání rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria bude také zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro konkrétní dítě.
    Žák v ZŠ Erudio Orlicko není hodnocen za své dispozice, ale naopak za snahu tyto dispozice co nejlépe využít k dosažení co nejlepších výsledků. Vycházíme z předpokladu, že nelze hodnotit (porovnávat) výsledky žáků mezi sebou, nýbrž v rámci časové a vývojové přímky každého z nich. Sledujeme tedy posun v kompetencích každého žáka odděleně od třídního kolektivu a takto získané informace jsou podkladem pro naše hodnocení jeho práce.
    Žáci a rodiče mohou sledovat jaké silné stránky dítě má. Toto hodnocení probíhá denně, týdně (ústně, písemně) a vygraduje čtvrtletním a pololetním hodnocením, kdy je vyjádřeno třemi stupni úsilí:


Kritéria pro přijímání k povinné školní docházce

    Pokud dítě nemá dostatečně zautomatizované grafomotorické pohyby a propojené pohyby všech kloubů paže (rameno, loket, zápěstí, prsty), psaní se pro něj stává namáhavým.
    Zápis do 1. tříd se týká dětí, které do dalšího školního roku, tedy do 31. srpna, dosáhnou věku šesti let. Zápisy se podle novely školského zákona konají v období od 1. do 30. dubna, kdy je povinností rodičů přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. V případě, že se dostavit nemůžete, je možné zkusit požádat o náhradní termín.
    Den otevřených dveří na základní škole Erudio Orlicko se ve školním roce 2019/2020 koná ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 15:00. Individuální návštěvy školy jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.


Slovní hodnocení je srozumitelnější

    V užším smyslu je z didaktického hlediska cílem sebehodnocení to, aby se stalo kompetencí, podporující samostatnost a nezávislost žáka na učiteli, a aby směřovalo k rozvoji autentické osobnosti. Tato kompetence je důležitá k uplatnění v dalším životě, kdy dochází k sebereflexi v oblasti sociální, pracovní nebo světonázorové. Sebehodnocení je dlouhodobý proces, kterému je třeba se učit. Je závislé na kognitivním vývoji žáka, protože proces hodnocení náleží do nejvyšší úrovně myšlení člověka. Sebehodnocení předpokládá určitý přesah vlastní osobnosti, což je v mladším věku nesmírně náročná činnost, kterou je třeba pěstovat přiměřeně k věkovým zvláštnostem žáků.
    Individuální přístup klade zvýšené nároky. Školné se nám však podařilo stlačit do poplatku 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), přestože zahrnuje také družinu a odpolední kroužky.
    Na zápis si rodiče vezmou občanský průkaz (v případně jiné národnosti než české cestovní pas) a rodný list dítěte (nebo cestovní pas). K zápisu do 1. třídy děti musí přivést zákonný zástupce, tedy matka, otec nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče.
    V Erudiu jsou všichni zaměstnanci připraveni vytvářet žákům takové podmínky, které maximálně zohledňují jejich individuální potřeby a zvláštnosti. Podporujeme harmonický vývoj všech složek osobnosti žáka.


Družina, ideální místo pro dítě

    Na jaře roku 2019 se naši třeťáci zúčastnili testování SCIO, abychom získali důležitou zpětnou vazbu na úroveň naší výuky. V oblastech matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence patříme mezi 10 % nejlepších škol, v českém jazyce pak mezi 20 % nejlepších škol v republice. Naše žákyně Aneta Koditková dokonce dosáhla ve SCIO testech vůbec nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji.
    Průběžně spolupracujeme s dalšími odborníky působícími v oblasti výchovy a vzdělávání a díky odborně podloženému přístupu pak dokážeme s žáky účinně pracovat.
    Naši učitelé reagují na silné stránky dítěte a přizpůsobují model učení tak, aby mu pomohli překonat výzvy. Individualizovaný přístup kombinovaný s malými velikostmi tříd (maximálně 16 žáků) pak vytváří prostředí, ve kterém má dítě možnost vyniknout, být úspěšné, vyzrát akademicky, sociálně i osobnostně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00