Jak na věc


zápis z kontroly provedené kontrolním výborem

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU

    Zápis č. 24 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34,Praha 8, konaného dne 28.8.2014Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.
    Zápis č. 41 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 31. 10. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2017/2018 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2017/2018 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2017/2018.


Plán práce na školní rok 2019/2020

    Zápis č. 33 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 24. 10. 2016Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2015/2016 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2015/2016 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.
    Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenŠkolská rada je usnášení schopná.Program jednání:Schválení výroční zprávy ZŠ Spořická za školní rok 2011/2012Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé body výroční zprávy a vyzvala členy rady k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Spořická za rok 2011/2012 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady ukončila jednání, příští bude svoláno dle potřeby.Zapsala: Vladislava Mazurová – předseda školské rady


Zápisy z jednání Rady České televize

    Zápis č. 21 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry,  Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 30.8.2013Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenŠkolská rada je usnášení schopná.Program jednání:Schválení návrhu nového ŠVP, jehož platnost bude po projednání školskou a pedagogickou radou od 1. 9. 2013.Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.2. Ředitelka školy upozornila na změny v návrhu nového školního vzdělávacího programu, který byl v upravené verzi schválen MŠMT na jaře 2013.Zásadní změny se týkají především povinného zavedení druhého cizího jazyka od 7. ročníku / v našem případě se jedná o německý jazyk/. Další změny se týkají rozšíření témat dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí, došlo též k přesunu základů učiva zlomky na 1. stupeň.V souvislosti s těmito změnami se k programu připojil motivační název „Učíme se pro život“.3. Školská rada neměla k týkajícím se změnám žádné připomínky a návrh nov
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání a přednesla program jednání. Navržený program byl schválen.2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé body výroční zprávy a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínek a výroční zprávu za rok 2013/2014 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2014/2015 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2014/2015 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.


NÁBOŽENSTVÍ - nepovinný předmět

    Zápis č. 32 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 31.8.2016Přítomni:  pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka Školská rada je usnášeníschopná.Program jednání: Schválení   ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016Průběh jednání: 1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady. 2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým ŠVP „Učíme se pro život, platným od 1.9.2016. 3. Školská rada neměla připomínky a ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016 schválila. 4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.Usnesení: Školská rada schválila ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s novým zněním školního řádu a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a školní řád platný od 1. 9. 2015 schválila.4. Ředitelka školy seznámila s návrhem koncepce školy na roky 2015 – 2017, který byl vypracován ve spolupráci s jednotlivými členy ŠR, a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám, doplněním a dotazům.5. Školská rada neměla připomínky a návrh koncepce na roky 2015 – 2017 schválila.6. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.
    Zápis č. 38 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 14. 12. 2017


Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tyto kroužky:

    Zápis č. 36 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 31. 8. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání koncepce školy na roky 2017 – 2020 a školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2017.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s koncepcí školy na roky 2017 - 2020, na jejíž přípravě se členové školské rady podíleli, a vyzvala je k vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada vyjádřila souhlas s koncepcí rozvoje školy na roky 2017 – 2020.4. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017.5. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017 bez při
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým školním řádem, který  vstoupí v platnost od 1.9.2016.3. Školská rada neměla připomínky a školní řád na rok 2016/2017 schválila.4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila radu s návrhem rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k výrazně zvyšujícímu se počtu žáků došlo v posledních letech k nárůstu nákladů na provoz školy, a proto je v rozpočtu navrženo navýšení dotace zřizovatele.3. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2016 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.


Zápis ze schůzky SPCHŠ – 10. 9. 2019

    Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2019.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019.3. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala a vyjádřila souhlas se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019.
    Zápis č. 23 z  jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry,  Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 20. 1. 2014Přítomni:  Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenHosté:  Mgr. Zdenka ChaloupeckáŠkolská rada je usnášeníschopná.
    Program jednání: Návrh rozpočtu na rok 2014Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila  jednání a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy.2. Předsedkyně školské rady vyzvala jednotlivé členy o vyjádření k návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2014. Rozpočet se oproti minulému roku zásadně nemění, příspěvek zřizovatele zůstává i pro tento kalendářní rok ve stejné výši.3. Rada schválila všemi hlasy rozpočet ZŠ na rok 2014.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila, příští bude schváleno dle potřeby.


Zápisy z jednání — Rada ČT — Česká televize

    Zápis č. 35 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 3. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání inspekční zprávy.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s inspekční zprávou ČŠI ze dne 1. 3. 2017.3. Školská rada projednala inspekční zprávu bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI ze dne 1.3.2017.
    Zápis č. 40 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 8. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2018.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.3. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala a vyjádřila souhlas se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00