Jak na věc


zřizovací listina základní škola kapitána jasioka

Čl. IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

    1. Vedoucí muzea je oprávněn jednat za organizační složku obce. Na návrh tajemníka obce je do funkce vedoucího jmenován a odvoláván radou obce.
    2. Vedoucí muzea a pracovníci této organizační složky obce jsou zaměstnanci zřizovatele. V pracovně právních vztazích vůči vedoucí muzea i pracovníkům plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele tajemník obce. Vedoucí muzea se souhlasem tajemníka obce určí svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti ve vymezeném okruhu činností.
    3. Vedoucí muzea je odpovědný zřizovateli za činnost muzea, za hospodaření s majetkem zřizovatele, který muzeum pro svoji činnost užívá, i za správnost nakládání s peněžními prostředky organizační složky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
    2. Vytvářet a spravovat knižní fond (sbírkovou knihovnu) a sbírku dokumentů s ohledem na předmět činnosti.


Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

    5. Prezentovat, prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, publikační a před­náškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími aktivitami určenými pro veřejnost, sbírkové předměty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním.
    11. Zajišťovat průvodcovské služby a umožňovat za úplatu návštěvu svých expozic, výstav, kulturních a vzdělávacích programů. Poskytovat informační a jiné služby související s předmětem činnosti.
    6. Zřizovatel kontroluje hospodaření s majetkem zřizovatele a s finančními prostředky organizační složky minimálně 1x ročně. Při této kontrole je vedoucí muzea povinen řídit se pokyny zřizovatele.
    5. Vedoucí muzea odpovídá za ochranu majetku zřizovatele a řídí zaměstnance na tomto úseku. Navrhuje zřizovateli uzavření dohod o hmotné zodpovědnosti s těmito zaměstnanci.


Čl. VI. Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizační složky ve vztahu k majetku

    provozování školní jídelny při ZŠ a školní jídelny při MŠ pro žáky a zaměstnance ZŠ Košetice na základě § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování a prováděcími pokyny k této vyhlášce.
    4. Zpracovávat sbírkové předměty a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
    8. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy, přednášky, besedy, semináře, konference a jiné akce vztahující se k předmětu činnosti.
    7. Vytvářet, zhotovovat a veřejně šířit tiskoviny a předměty související s oborem činnosti včetně propagačních materiálů.
    5. Organizační struktura organizace a systém řízení je stanoven organizačním řádem a dalšími normami vydanými ředitelem organizace v souladu s platnými právními předpisy a zákony. Platnost organizačního řádu a jeho změny jsou podmíněny souhlasem zřizovatele.


Čl. VII. Hospodaření organizační složky

    3. Ředitel plní úlohu vedoucího organizace, řídí organizaci a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitel za organizaci podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu organizace připojí svůj podpis.
    b) Organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce půjčuje movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40tis. Kč, který je uveden v inventárním soupise pořízeném na základě inventury ke dni 31.12.2002. Soupis je uložen u zřizovatele a u organizace.
    V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 24 – 26 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává toto úplné znění zřizovací listiny pro organizační složku obce, Muzeum Litovel.


MĚSTO ZLÍN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

    3. Organizace provozuje svoji činnost vymezenou čl. III. a IV. Zřizovací listiny v nemovitém majetku, jehož seznam je uložen u zřizovatele a organizace. Nemovitý majetek je organizaci předáván na základě usnesení zastupitelstva obce do výpůjčky smlouvou.
    9. Se souhlasem zřizovatele vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné práce, rozšíření a zkvalitnění své činnosti.
    Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.
    1. Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 29. 6. 2004 včetně jejího dodatku.
    2. Povinnosti ředitele jsou dány zněním § 3 zákona č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství v platném znění. Ředitel řídí činnost organizace, přičemž v souvislosti s tím zabezpečuje v plném rozsahu veškeré záležitosti týkající se činnosti organizace, zejména v oblasti provozní, ekonomické a personální. Další povinnosti jsou blíže vymezeny statutem vydaným zřizovatelem.
    Otevírací doba muzea:říjen - květen ST - NE : 9:00 až 16:00červen - záříST - NE : 9:00 až 17:00


Čl. V. Oprávněné osoby organizační složky

    podle ustanovení § 35, odst. 2, § 84, odst. 2, písmeno e) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, podle ustanovení § 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s ustanovením zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě zákl. a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona číslo 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona číslo 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení zastupitelstva obce číslo 43 ze dne 29.8. 2002
    Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy a výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, majetková práva k takovému majetku a finanční hospodaření
    1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2003 a může být doplňována a měněna pouze písemnými dodatky schválenými zastupitelstvem obce.
    Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek):
    2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem města Litovle s účinností od 1. 1. 2017.
    Účelem organizační složky je rozvoj nejrůznějších kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost s cílem nabídnout kvalitní možnost využití volného času.
    1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem zřizovatele. Dále se stává vlastníkem majetku, který vznikl její činností nebo který přijala darem, a tento používá výhradně v rámci své hlavní činnosti.


Čl. VIII. Ostatní práva a povinnosti

    Máte už muzejní mini kalendáříky na rok 2019? :) .......... Focení polaroidem! Originální foto z vaší návštěvy muzea na počkání, cena 25,- Kč ........ k dispozici Zážitková karta - podrobnější info v sekci "pro návštěvníky - vstupné do muzea"
    2. Organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanovením § 28 až 37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, hospodaření je blíže upraveno statutem.
    2. Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnosti vzhledem ke změně právních předpisů, nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této listiny v platnosti.
    Organizace je povinna nemovitý majetek, movitý majetek, finanční majetek a práva a závazky, svěřené jí zřizovatelem k hospodaření:
    3. Pořizovat ke sbírkovým předmětům písemnou dokumentaci (podle potřeby i obrazovou, zvukovou apod.), zajistit ošetření těchto sbírkových předmětů a výzkum prostředí, z něhož se sbírkové předměty získávají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00