Jak na věc


zřizovací listina základní škola kapitána jasioka

Čl. VIII. Ostatní práva a povinnosti

    - organizace je oprávněna majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy a výpůjčky držet a užívat výhradně sama, bez třetí osoby a to pouze pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti (čl. III.) a pro doplňkovou činnost (čl.IV.). Majetek nesmí být např. zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem
    5. Vedoucí muzea odpovídá za ochranu majetku zřizovatele a řídí zaměstnance na tomto úseku. Navrhuje zřizovateli uzavření dohod o hmotné zodpovědnosti s těmito zaměstnanci.
    9. Se souhlasem zřizovatele vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné práce, rozšíření a zkvalitnění své činnosti.
    2. Vytvářet a spravovat knižní fond (sbírkovou knihovnu) a sbírku dokumentů s ohledem na předmět činnosti.
    3. Hospodaření organizační složky probíhá prostřednictvím účetnictví zřizovatele. Pověření pracovníci organizační složky plní v rámci oběhu dokladů funkci příkazce operace a správce rozpočtu.


Čl. VII. Hospodaření organizační složky

    - organizace je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné revize a prohlídky a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
    7. Vytvářet, zhotovovat a veřejně šířit tiskoviny a předměty související s oborem činnosti včetně propagačních materiálů.
    4. a) Organizaci se předává do správy movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele s pořizovací cenou nižší než 40tis. Kč, který je uveden v inventárním soupise pořízeném na základě inventury ke dni 31.12.2002. Soupis je uložen u zřizovatele a u organizace. Tento majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele.
    4. Zpracovávat sbírkové předměty a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
    Otevírací doba muzea:říjen - květen ST - NE : 9:00 až 16:00červen - záříST - NE : 9:00 až 17:00


Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

    Statutární město Zlínv souladu s ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 24-26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 5/4Z/2003 ze dne 3. dubna 2003, č. 7/14Z/2004 ze dne 25. června 2004 a č. 20/21Z/2005 ze dne 19. května 2005
    2. Organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanovením § 28 až 37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, hospodaření je blíže upraveno statutem.
    1. Získávat a shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území Litovelska nebo s vazbou na něj na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
    2. Povinnosti ředitele jsou dány zněním § 3 zákona č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství v platném znění. Ředitel řídí činnost organizace, přičemž v souvislosti s tím zabezpečuje v plném rozsahu veškeré záležitosti týkající se činnosti organizace, zejména v oblasti provozní, ekonomické a personální. Další povinnosti jsou blíže vymezeny statutem vydaným zřizovatelem.


Čl. IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

    7. V rámci péče o majetek zřizovatele je vedoucí muzea povinen průběžně předkládat zřizovateli návrhy na údržbu a modernizaci.
    13. Prodávat katalogy, publikace, upomínkové předměty, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče obrazových, zvukových a jiných záznamů a další suvenýry propagující předmět činnosti.
    6. Vedoucí muzea dbá o pravidelné provádění kontrol, revizí a zajišťování technických prohlídek majetku zřizovatele, který muzeum používá ke své činnosti dle platných právních předpisů.
    3. Ředitel plní úlohu vedoucího organizace, řídí organizaci a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitel za organizaci podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu organizace připojí svůj podpis.
    1. Statutárním orgánem organizace je ředitel školy (dále jen „ředitel“), který je jmenován a odvoláván v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění se souhlasem zřizovatele.


MĚSTO ZLÍN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

    Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.
    7. Vedoucí muzea je povinen za uplynulý rok zpracovat výroční zprávu o činnosti, kterou zřizovateli předkládá nejpozději do 31. 1. následujícího roku.
    3. Organizace zaniká způsoby uvedenými v obecně závazných předpisech, v době založení v § 27 odst. 3 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
    3. Zřizovací listina je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž jedno je určeno pro potřeby zřizovatele a jedno pro potřeby organizační složky obce.
    8. Zřizovatel svěřuje radě obce podle potřeby zřizovat poradní orgány a pracovní komise k zajištění plnění úkolů organizace.
    2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a účetnictví je dle statutu vedeno odděleně. Účelem doplňkové činnosti je docílit efektivnějšího využití majetku a volných kapacit organizace.


Čl. V. Oprávněné osoby organizační složky

    1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem zřizovatele. Dále se stává vlastníkem majetku, který vznikl její činností nebo který přijala darem, a tento používá výhradně v rámci své hlavní činnosti.
    8. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy, přednášky, besedy, semináře, konference a jiné akce vztahující se k předmětu činnosti.
    b) Organizaci se na základě smlouvy o výpůjčce půjčuje movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40tis. Kč, který je uveden v inventárním soupise pořízeném na základě inventury ke dni 31.12.2002. Soupis je uložen u zřizovatele a u organizace.
    Specifikace majetkových práv a povinností je upravena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
    2. Muzeum není oprávněno majetek zřizovatele dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci bez souhlasu zřizovatele.


Čl. VI. Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizační složky ve vztahu k majetku

    5. Muzeum je oprávněno přijímat finanční dary, sponzorské příspěvky popř. účelové dotace (granty) jen se souhlasem zřizovatele. Finanční prostředky musí být zaúčtovány do příjmu zřizovatele, který pak rozhodne o jejich použití pro zabezpečení činnosti muzea dle účelu vymezeného příslušnou smlouvou.
    1. Muzeum není účetní jednotkou. Muzeum hospodaří jménem obce. Rozpočet muzea je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti muzea je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
    6. Zřizovatel kontroluje hospodaření s majetkem zřizovatele a s finančními prostředky organizační složky minimálně 1x ročně. Při této kontrole je vedoucí muzea povinen řídit se pokyny zřizovatele.
    2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem města Litovle s účinností od 1. 1. 2017.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00