Jak na věc


zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – jaro 2019“'

    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2018". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – podzim 2018“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – jaro 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – jaro 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Čistící a úklidové prostředky“.

    Je do budoucna otázkou, zda bude na straně zákonodárce vůle tento nedostatek napravit nebo jestli se například objeví nějaké oficiální výkladové stanovisko ze strany úOHS. Osobně bych se klonil k variantě, aby byla ze zákona povinnost vyhotovovat a zveřejňovat zprávu zadavatele „u každé“ veřejné zakázky vypuštěna respektive upravena tak, že tato povinnost se (s ohledem na výše uvedenou argumentaci) netýká veřejných zakázek malého rozsahu.
    U veřejných zakázek malého rozsahu platí, že se musí řídit § 6 ZVZ, tedy že při jejich zadávání musí být dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení. Obecně tedy platí, že zadavatel nemá jinou povinnost, než dodržovat zásady výše uvedené. V některých případech pak zákon vymezuje další povinnosti nad rámec § 6. Například povinnost uveřejňování smluv a skutečně uhrazené ceny podle § 147a ZVZ. Zákon zde jasně stanoví, jaké povinnosti se dotýkají zakázek malého rozsahu a jaké nikoliv. A to explicitně. Není tedy možný dvojí výklad toho, zda se některá povinnost zakázek malého rozsahu týká, či nikoliv.
    To samé se však nedá říct o ustanovení § 85 ZVZ. Platí pro zadavatele ust. § 18 odst. 5 ZVZ, že není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu? Nebo platí striktní výklad § 85 ZVZ, že zadavatel vyhotoví o “každé” veřejné zakázce písemnou zprávu?


Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2018“.

    Je tedy možné přiklonit se k výkladu, že se povinnost uveřejnit zprávu zadavatele netýká zakázek malého rozsahu, nebo je spíše na místě přiklonit se k formálnímu výkladu zákona? S ohledem na nejasnost celé situace byl telefonicky dotázán úřad pro ochranu hospodářské soutěže, do jehož gesce náleží dohled na dodržováním zákona v oblasti veřejných zakázek. Nejmenovaným úředníkem bylo sděleno, že pokud zákon hovoří o každé zakázce, myslí se tím jisto jistě každá zakázka a že úřad nemá jiný výklad § 85 ZVZ k dispozici.
    Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon), ukládá zadavateli povinnost vyhotovit o každé veřejné zakázce písemnou zprávu. Ta, mimo jiné, musí obsahovat takové náležitosti jako identifikaci všech uchazečů a uvedení jejich nabídkových cen, identifikaci vybraného uchazeče, zdůvodnění vyloučení uchazečů atd. Zpráva pak musí být do 15 dnů od skončení zadávacího řízení uveřejněna na profile zadavatele. Zpráva zadavatele je tedy jakýmsi souhrnem všech zásadních informací, které se dotyčné zakázky týkají.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Kancelářský nábytek 2019-2020“.

    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2018". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – podzim 2018“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
    Zakázky malého rozsahu se musí řídit pouze § 6 zákona o veřejných zakázkách. Neplatí pro ně tedy taková omezení jako pro zakázky ve vyšších hodnotách a řízení je výrazně méně formální. Ohledně některých povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu však panují důvodné pochybnosti.
    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kancelářský nábytek 2019-2020". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka vybraného kancelářského nábytku. Součástí dodávky je doprava, montáž a umístění nábytku ve stanovené místnosti budov zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – jaro 2019“

    Existuje tedy sporná situace, kdy zákon poměrně jasně vymezuje jaké povinnosti se týkají VZMR a jaké nikoliv. U zprávy zadavatele to ovšem zřejmé není. Může se zdát, že je to v zásadě jedno, protože jistě nemůže být problém vyhotovit zprávu o jakékoliv zakázce. To sice v zásadě ne, ale veřejnou zakázkou malého rozsahu je jakákoliv zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce do zákonného limitu. Tedy pokud půjdeme ad absurdum, tak když například odbor školství městského úřadu objedná žákům základní školy jako příspěvkové organizace města nové učebnice třeba za deset tisíc korun, jedná se stále o veřejnou zakázku malého rozsahu (v tomto případě na dodávky) a zadavatel by tedy měl při striktně formalistickém výkladu § 85 vyhotovit písemnou zprávu a uveřejnit ji na profilu zadavatele.
    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Technologie školní kuchyně". Předmětem veřejné zakázky je pořízení el. kotle 150 litrů, el. konvektomatu 10 x GN1/1 a el. kotle 150 litrů s míchadlem. Součástí dodávky je doprava, instalace technologie a zajištění uvedení do provozu včetně revizních zpráv. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2018“

    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čistící a úklidové prostředky". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka čistících a úklidových prostředků. Součástí dodávky je doprava čistících a úklidových prostředků do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kancelářský nábytek 2018-2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka kancelářského nábytku specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru kancelářského nábytku 2018-2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava, montáž a umístění nábytku ve stanovené místnosti budov zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
    Takový výklad však z mého pohledu nedává žádný smysl, s ohledem na to, že by fakticky postihoval skoro jakýkoliv výdaj učiněný veřejným zadavatelem, který se například v rámci vnitřního předpisu zadává přímým nákupem bez oslovování vícero potenciálních dodavatelů (a tedy bez provedení jakého méně formální (poptávkového) výběrového řízení).


Veřejná zakázka malého rozsahu „Kancelářský nábytek 2018-2019“.

    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – jaro 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – jaro 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potraviny - jaro 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka vybraných potravin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace potravin a předpokládaný rozsah odběru - jaro 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava potravin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
    Jenže neexistuje-li v oficiální rovině odlišný výklad, je možné u zakázek malého rozsahu zbytečně riskovat případnou pokutu do výše až 20.000.000,- Kč za správní delikt spáchaný nesplněním povinnosti uveřejnění (v tomto případě uveřejnění podle § 85) stanovené zákonem?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00