Jak na věc


zapojení schodišťového vypínače pro laiky schema

Zapojení ovládací jednotky strojního zařízení

    ...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...
    ...k výstupu mikrovľnného radiometrm.g,přičemž indikátor § útluu je spojen e druhým výstupom zeslav bovaěe Q.V zapojení znázorněném na obr. 3 je vyaílací zařízení tvořeno širokopáemovým generátorem ł, k jehož výstupu je přes první zeelabovaě Q připojena trychtýřová vyeílaoí anténa 3. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa Q. která je pŕtpejena k prvnímu vstupu druhého zeelabovače §, jehož první výstup je připojen ke vstupu...
    ...odporu a. kondenzátor-u. slouží k vytváření taktovaeích pulsů a- k vytváření modulaxčního lcmitočtu. čítač 2 je šestnáctibitovřý čítač v integrovaném proveďennf» 51011 ží k dělení taktovacího lcmitočtu a k buzení multiplexeru 1 pro postupné adresování jeho .jednotlivých vodičů v jeho ekupinovém» výstupu.Multiplexer 1 je vybaven třívodičovým skupinovým vetupem a osmiv-odičovým skupinovým výstupem a. je v integrovaném provedení. Slouží k...


Zapojení pro vyhodnocení restartu řídícího počítače

    ...chladící vody, o hodnotě RS. První vstupní svorka 9 měřiče 8 proudu je spojena s armaxturou 14 rozvodu chladící vody.Podmínkou přesné-ho měření .při zapojení podleobr. 1 je, aby svodový odpor R vodních trubic byl alespoň 10 Ukrát větší, nežli vstupní odpor měřiče 8 proudu.Na obr. 2 je zapojení vcelku stejně jako na obr. 1 až .na to, že první vstupní svorka 9 měřiče B proudu je přes druhý zdroj 17 stejnosměrného napětí spojena s armaturou 14...
    DHL-B M-Bus 65A3x230/400VAC; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH...
    ...kondenzátor C a odpor R je připojen první svorkou první klidovýkontakt, který je dále přípojen druhou svorkou na druhou svorku vinutí asynchronního motoru M. Na obr. 1 tvoří první svorku vinutí asynchronního motoru M střední vodič vinutí, Na obr. 4 je dále mezi první a třetí svorku vinutí asynchronního motoru M připojen druhý klidový kontakt.Zapojení podle obrázku 3 je principiálne shodné se zapojením podle obrázku 2 s tím rozdílem, že v...


Zapojení pro brzdění elektrického motoru

    ...je na výstupu diferenciálního zesilovače 17 úroveň napětí úměrná neznázorněnému nereálnemu zápornému šestému vypínacímu průtoku, avšak s polaritou napětí opačnou,tedy shodnou s polaritou napětí na výstupu prvního operačního zesilovače 19.jakmile po zahájení odběru závlahové vody již nestačí pomocná čerpadla udržet tlak Y ve výstupním potrubí 6 nad úrovní zapínacího tlaku YZ a průtok překročí úroveňprvního zapínacího průtoku 1121,...
    Tu nájdete cely rad modelov a výkresov rôznych zariadení, strojov a prístrojov. Ako aj množstvo spôsobov a metód na ich získanie, vyrábanie a výrobu výrobkov, prípravkov, materiálov a ďalšie.
    EMU Light 2Q ST 65A3x230/400V~; 45-55Hz; 3(65)A ODBĚR-DODÁVKA - multifunkční, třífázový, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na...
    ...potrubí g je v serii zapojen vstupní tlumič 31 pulsací, první oddělovací armatura 31 a nádrž § tlakové kapaliny a na výtlačné potrubí Q rovněž v serii výstupní tlumič gg pulsací, druhá oddělovací armatura gg, akumulátor Z tlakové kapaliny a vlastní technologicky systém §. Na výtlačné potrubí Q je mezi druhou oddělovací armaturu 5 a akumulátor Z tlakové kapaliny paralelně připojena řídící jednotka 2, opatřená na vstupu snímačem 19 tlaku a...
    EMU Light 2Q ST M-Bus+S0 65A3x230/400V~; 45-55Hz; 3(65)A ODBĚR-DODÁVKA - multifunkční, třífázový, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na...


Zapojení pro dvojnásobný duplexní přenos dat po telekomunikačním spoji

    EMU Light 2Q DT M-Bus+S0 65A3x230/400V~; 45-55Hz; 3(65)A ODBĚR-DODÁVKA - multifunkční, třífázový, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na...
    DHL-U M-Bus 3x100V 65A3x100V~; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH 35-7.5...
    DHL-U M-Bus 3x400V 65A3x400V~; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH 35-7.5...
    ...obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody...
    EMU Light 2Q DT 65A3x230/400V~; 45-55Hz; 3(65)A ODBĚR-DODÁVKA - multifunkční, třífázový, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na...


Zapojení pro automatickou identifikaci jednotlivých kusů stáda

    DHL-U 65A3x230/400V~; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH...
    SINUS 85 M-Bus MID3x230/400V~; 40-65Hz; 0,020...0,150-5(85)A Multifunkční, elektronický, 4-drátový, třífázový elektroměr s komunikačním rozhraním...
    ...»navzájom spojeny a přes spínač 5 a pátý rezistor R 3 jsou připojeny na svorku 2 napájecího napětí.Při příchodu impulsu log 1 .na vstup sondy se kiopný obvod KDz překlopí do log 1. Tím se na inverzním výstupu 3 objeví log. O a přes rezistor R 5 se začne vybíjet kondenzátor C 2. Na vstupu R 2 se se zpožděním objeví log. 0 a klnopný obvod (02 se vynuluje. Tím je za-jištěno prodloužení vstupního impulsu na dobu, potřebnou pro optickou...


Zapojení pro adresování rychlé obrazové paměti

    ...opatřena časovým výstupem.výhoda zapojení spočívá v tom, že spolehlivým a jedno značným přiřazováním časového údaje amplitudě sledovaného2,impulsu ae dosahuje vyšší přesností a spolehlívosti měření. Tuto fázi měření, tj. přiřazení časového údaje amplitudč,bude tedy možno při mechanizovaném a automatizovaném měře-l pní považovat za dostatečně správnou, i při jednorázovém odečtu a snížit nároky na průměrování, které jsou překážkou při...
    DHL-U 3x100V 65A3x100V~; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH 35-7.5...
    SINUS 85 M-Bus3x230/400V~; 40-65Hz; 0,018...0,150-5(85)A Jedno a nebo dvoutarifní , 2-kvadrantní , multifunkční, elektronický, 3 nebo 4 drátový...
    ...spínače E. K prvnímu vývodu 71. druhého odporu 7 je téžpřipojena katoda vypínacího tyristoru 5,je hož řídící elektroda je zapojena na výstupní svorku E 2 časového spínačeAnody první, druhé a čtvrté diody 12. E 1 a 9 jsou spojený do společného uzluik-rio první část zapojení tvoří třífázo-vý usoíěrňoveü, kde je v závislosti na. odběru elektrického proudu a na čase pomocí vypíuz-cího tyristoru jiřerušován proud z třetí fíązové svorlçy 113....
    DHL-B 65A3x230/400VAC; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH...


Univerzální dveřní vrátný k pobočkové ústředně

    ...druhého bloku gg vazby. Výstup druhého bloku vazby gg je připojen přes třetí filtr âł a třetí blok gg nastavení úrovně na druhý vstup bloku gg sdružení signálu. Vstup druhého bloku gg vazby je připojen přes čtvrtý blok gg nastavení úrovně a čtvrtý filtr §§ na druhý výstup bloku gł rozbočení signálu.Kmitočtové pásmo dvoudrátových okruhů gg a 35 je využitopro oboueměrný přenos datových signálů tak. že je rozdělenona horní a dolní kanál....
    DHL-U 3x400V 65A3x400V~; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH 35-7.5...
    ...je použita polovodičová dioda nebo více diod zapojenýchv sérii jako závěrný člen mezi pomocným vinutím a hlavním obvodem.konkrétní příklady zapojení elektrického spouštěče podle vynélezu jsou schematicky znázorněny na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je schéma zapojení s výsuvnou kotvou a na obr. 2 je schéma zapojení s vysouvacím elektromagnetem.Na obr. 1 je znazorněna část hlavního obvodu s hlavním vinutím 3, které je připojeno k druhému...


Zapojení pro snižování koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu

    ...hradla 8 je propojen signál X o měřeném kmitočtu. Výstup T 5 prvního součinového hradla 8 je propojen nn hodinový Istup ll klopného obvodu i řízeněho hranou. Vstup 92 pro asynchronní nulování je propojen na výstup 62 druheho dekoděru 6. Výstup 93 klopného obvodu Eł je propojen jednak na řídící vstup 42 pro blokování funkce hlavního děllče 4,jednak 1 m vstrp 151 druhého součinového hradla 1 D, jehož druhý vstup 102 je propojen na vstup...
    ...tak navíc i havarijním situacím a ohrožení bezpečnosti práce.Mezi další výhody patří možnost přímého zapojení výstupu obvodu řízení střídavěho pohybu mechanismů na vstupy bezkontaktních ovládacích jednotek využívající vícevrsťvé polovodičové prvky. Předností rapwguř ro řízení podle vynálezu je v tomto případě možnost galvanického oddělení oddělovacimŕ hh~~x.Příklad konkrétního zapojení podle vynálezu je aohematicky nakreslený na...
    ...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...


Zapojení indukčního snímače vzdálenosti kovového materiálu

    ...čtvrtý jednobítový vstup čtvrtého jednobítového přepínače, kdežto jeho nultýbit je přípojen na třetí jsdnobítový vstup pútéhc jednobítového přepínače s jeho druhý bitje přípojen na třetí jednobítový vstup šestého jednobítového prepínače, čtvrtý bit třetíhoosmíbítového sdresováho výstupu zapojení je pžípojen na druhý jednohítový vstup sedmáho jednobitováho přepínače,kdežto jeho třetí bit je płípojen na čtvrtý jednobitový vstup osměho...
    ...snímači propoje-ni 17. Přívod elektrického proudu na horní katodu 18 nelbo spodní katodu 19 je proveden přes přepínací skříňku 14, propojenou s regulačním panelom 4, napájeným přes tyrístorový uvsměrňovač 3 z transformátoru 2.Na obr. 1 není ,podrobně znázorněno vzajemné propojení elektríckými vodiči, protože by tím byl obraz 1 nepřehledný. Vakuový systém 5 je na vakuovou nádobu 1 naípojen po-trunbím, které je na vakuovou měrku 2 U...
    ...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...


Zapojení mikroprogramovatelné logické struktury

    SINUS 85 S0 MID3x230/400V~; 40-65Hz; 0,020...0,150-5(85)A Multifunkční, elektronický, 4-drátový, třífázový elektroměr pro montáž na lištu DIN,...
    ...horní výstup do horního prostoru, přičemž odplyněnífiltračního zařízení je ze středního prostoru provedeno střednímodplyňovacím potrubím a z horního prostoru horním odplyňou vacím potrubím.Kromě přínosů vynálezu uvedených před podstatou vynálezu systém zapojení umožňuje dále vyponštění vody z kteréhokoliv prostoru do odpadu, nezávislé praní každé filtrační vrstvy,sőriové praní filtračních vrstev, odplynování obou prostorů nad filtračními...
    DHL-U M-Bus 65A3x230/400V~; 50-60Hz; 5(65)A ODBĚR-DODÁVKA - třífázový, 2, 3 nebo 4 drátový elektroměr, přímý, pro montáž na lištu DIN TH...
    Základná databáza sú patenty na vynálezy registrovane na Slovensku. K nahliadnutiu sú k dispozície informácii o autoroch, zverejňovanie dát a opis vynálezov.


Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

    ...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...
    ...2. První stykač l slouží pro spínání vysokých otáčok, druhý stykač g pro spínání středních otáčok a třetí stykač 2 pro spínání nízkých, resp. zámäuových otáčok stroje. První stykač l je napojen na spínač g ovládaný od řídícího zařízení stroje. Druhý stykač g je napojen na druhý kontakt spínače i. spínač 1 je pak napojen na jeden kontakt dalšího spínače ž, .jehož druhý kontakt je napojen na třetí stykač 1. spínač 2 je napojen...
    ...rychlé obrazové paměti. obvody pro vstup a výstup obrazových dat do resp. z pamětového pole nejsou zakresleny, nebot nejsou pro vynález podstatné.zapojení pro adresování rychle obrazové paměti je realisováno tak, že funkční bloky,to je pamětové pole Q, první adresový čítač gł, druhý adresový čitač gg, první registr gł,druhý registr gg jsou podle vynálezu propojeny tak, že požadovaný úkol plní s vyšším účinkom . než dosud známá zapojení....


Zapojení pro zpracování obrazu v obraze s proměnným zahrocením signálu

    ...4 je propojen s neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 10. Druhý operační Zesilovač 1 je frekvenčně kompenzován koinpenzačním kondenzátorem 18. Na výstup druhěiio operačniho. zesilovače 10 je na-pojena -omezující Zenerova dloda 11 v sérii s omezujicim odporem 12, který je vyveden na bázi prvního z dvojice v-ýkonových tranzistorů v Darlingtonově zapojení 13,kde em-itor posledního výkonového tranzistoru je propojen se zdířkou 21 v...
    ...přepnout na automatický provoz. V případě, že ve výtlačném potrubí A vlivem netěsností v neznázorněné odběrné síti poklesne tlak pod předem nastavenou hodnotu, neznázorněné ovládací zařízení uvede samonasávací čerpadlo 2 opět do chodu. Tím samonaeávací čerpadlo 5 udržuje ve výtlačném potrubí 5 provozní tlak bez nutnosti zapínat hlavní čerpadlo l. V případě, že.givem netěsnosti vnikne do sacího potrubí Q vzduch,přečerpáçäamonasávací...
    ...s adresovými vstupy § 1 paměti g DROM. nejnižší bity prvního výstupu 33 paměti 3 FROM jsou propojeny s výstupom g zapojení obvodu a zároveň s edresovými vstupy j anslogového multiploxoru 3. Posledníbit druhého výstupu 33 paměti g ROM je spojen se vstupom 6 l monostabilního klopného obvodu g. jehož výstup áł N pžipojsn ns vstup g pro externí synchronizsci osciloskopu g. Ansloqové vstupy g anslogového nultiplexoru g jsou pripojeny na výstup §l...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00