Jak na věc


znzz nový jičín mletý vápenec na zahradu

Nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost v roce 2012

     Dalším přínosem projektu je i po jeho ukončení možnost využití supervize, kterou pedagogům poskytují naše lektorky v jejich každodenní praxi ve školských zařízeních.
    Webový portál Střední zdravotnické školy Kroměříž. Jsme moderní škola do moderní doby. Nabízíme aktuální informace o škole, studiu, našich aktivitách, pro naše žáky, rodiče, uchazeče o studium a širokou veřejnost. Seznamte se s námi.
    Informujte se o naší nabídce pro školy a přiveďte k nám své žáky, na nejmodernějších modelech je společně naučíme, jak se správně poskytuje první pomoc. Kontaktujte nás, po předchozí dohodě termínu pro Vás „ na míru“ připravíme nácvik resuscitace, transportu raněného, zástavy krvácení atd. Realizujeme několik variant, jedna z nich je v kombinaci s prezentací projektu „Čtení pomáhá“. Pokud je to pro Vaši školu organizačně výhodnější, přijedeme s potřebnými pomůckami k Vám a proškolení žáků proběhne přímo ve Vaší škole.
    Program v celkovém rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin je složen z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku rozdělených do 15 témat.


Zkoušky k získání profesní kvalifikace SPORTOVNÍ MASÉR

    Využijte možnosti bezplatného proškolení v novém akreditovaném programu DVPP naší školy Zdravotní hlediska dětí ve výuce. Kurz je připravován v právě realizovaném projektu Centrum vzdělávání pedagogů – bližší informace o projektu najdete v záložce tohoto projektu, popř. nás kontaktujte telefonicky nebo mailem na adrese skola@szsklatovy.cz nebo kramlova.alena@seznam.cz.
    Máte zájem o získání nových a upevnění svých současných znalostí a praktických dovedností v oblasti poskytování první pomoci? Neodpovídá počet proškolených zaměstnanců Vaší školy podmínkám Zákoníku práce?
    Využijte možnosti absolvovat jediný akreditovaný program, který odpovídá legislativním podmínkám pro uznávání proškolení pedagogických pracovníků v této oblasti. Kontaktujte nás pro bližší informace. Organizaci výuky v kurzu přizpůsobíme Vašim požadavkům. Cena kurzu závisí na místě konání a počtu účastníků. Výuka je zaměřena na praktický nácvik, při němž jsou používány nejmodernější resuscitační modely. Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu DVPP s neomezenou dobou platnosti.
    Potřebujete získat podrobnější informace a dovednosti v poskytování první pomoci v některé z oblastí nejčastějších zdravotních problémů Vašich žáků, např. dětí s diabetem, astmatem, alergií, anorexií atd.?


Projekt Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - SZŠ Klatovy

    Plánované výsledky a výstupy projektu byly splněny. Počet úspěšně podpořených osob výrazně překročil plánovanou hodnotu, protože v rámci projektu bylo proškoleno celkem 286 pedagogů.
    Teoretický modul: 9, 5 hod.Praktický modul: 10, 5 hod.Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.
    Chcete si ověřit, zda obsah Vaší výuky v oblasti poskytování první pomoci v hodinách odpovídá nejnovějším trendům? Potřebujete poradit s metodikou při výuce poskytování první pomoci?
     Absolventi kurzu jsou schopni kvalitně a efektivně poskytnout první pomoc a adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu svěřené osoby nebo spolupracovníka. Zároveň umějí poskytnout pomoc při stavech, které bezprostředně ohrožují život, ovlivňují přežití, ale i kvalitu života po náhlé příhodě. Zároveň ti z nich, kteří vyučují předměty, které mají v obsahu učiva i zásady poskytování první pomoci, jsou pro tuto výuku lépe připraveni.


Okresní a krajské závody ve šplhu

    Nabízíme Vám možnost obrátit se na nás i po skončení Vašeho kurzu. Poskytneme Vám pomoc formou konzultace a supervize, kontakty najdete u jednotlivých lektorek v přehledu členů realizačního týmu.
    Po dobu pěti let po skončení projektu bude zachována klíčová aktivita projektu, tedy realizace kurzu DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky jako akreditovaného programu DVPP.
    O účast v projektu byl ze strany pedagogických pracovníků veliký zájem, počet vyškolených osob výrazně překročil plánované hodnoty a byl absolventy velice kladně hodnocen, především pro zaměření na praxi, vysokou kvalitu lektorské práce, příjemné prostředí a přizpůsobení organizace školení potřebám jednotlivých škol a školských zařízení.
    Absolvováním kurzu účastník získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci u dětí a dospělých v případech náhlých úrazových a neúrazových stavů, včetně životu ohrožujících.


Předávání maturitních vysvědčení aneb loučení

    Absolvent tohoto programu umí poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit, při realizaci výchovně pedagogických činností (např. v domovech mládeže, dětských domovech aj.).
    Kurz je vhodný pro jednotlivce i skupiny, jejichž osobní či profesní zaměření vyžaduje znalost postupů první pomoci (nastávající i stávající zdravotníky škol v přírodě, táborů, trenéry, samotné učitele)
    Kontaktujte nás a zúčastněte se školení, které zaměříme dle Vašich požadavků na vybrané oblasti nácviku poskytování první pomoci, např. nácvik resuscitace kojence, dítěte mladšího školního věku atd., popř. upevníte své kompetence získané v kurzu ve zdokonalovacím školení zaměřeném na nácvik nejdůležitějších oblastí poskytování první pomoci.
    Kromě toho na základě zájmu účastníků projektu probíhají doškolovací a rozšiřující školení pedagogů v poskytování první pomoci a poskytování supervize pro účastníky projektu i další zájemce z řad pedagogické veřejnosti při výuce žáků, jejímž cílem je naučit je poskytnout efektivní a správnou předlékařskou první pomoc.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00