Jak na věc


zrušení věcného břemene užívání na katastrálním úřadu

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).
    na zákadě informací, kterí jste uvedla nedokážeme přesně uvést, zda se jedná o věcné břemeno, resp. služebnost. Obecně lze říci, že služebnost lze zřídit i zavětí. Zřízená služebnost, pak není nájem, tedy nelze požadovat nájemné za užívání nemovitosti. Zároveň však se oprávněný ze služebnosti podílí na nákladech, které s úžíváním služebnosti plynou.
    jestliže se zřízením služebnosti inženýrské sítě budete souhlasit, pak devoloperovi můžete dát plnou moc potřebnou k vyřízení, ušetříte si tím jednání s úřady.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Co se týče zřízení věcného břemene až po smrti vlastníka nemovité věci, je dobré toto zřídit v pořízeních pro případ smrti - v závěti nebo dědické smlouvě, odkazu apod. Doporučujeme v tomto kontaktovat notáře.
    Nejvyšším soudem bylo v obdobném případě judikováno toto: „Nebylo-li dojednáno něco jiného, má oprávněný možnost přijímat návštěvy v rozsahu a době obvyklé u nájemních bytů, pokud tím nadměrně nezatěžuje povinného.“ (= majitelku nemovitosti)
    pokud je Vašeho věcné břemeno doživotního užívání zapsáno v katastru nemovitostí, pak zůstane i v případě, že by v exekučním řízení došlo k prodeji nemovitosti a změnil se vlastník.
    je pravdou, že podle nového občasnkého zákoníku vlastníkovi pozemku, který je zatížen věcným břemen, náleží za jeho omezení vlastnického práva úplata a také poměrný příspěvek na údržbu cesty.
    podívejte se, zda je toto věcné břemeno zaneseno do katastru nemovitostí a příp., zda je tam uvedeno jméno oprávněného z věcného břemene. Pokud v katastru nemovitostí toto zasáno není, příp. je tam uvedeno jméno oprávněného, pak se zdá, že věcné břemeno užívání garáže bylo pouze pro jeho osobu a nepřechází prodejem, převodem na další vlastníky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00